Heroriëntatie werpt vruchten af…

In 2018 bracht een visitatiecommissie een bezoek een het landelijk secretariaat  met het oog op de evaluatie van de werking van de organisatie als sociaal-culturele volwassenenorganisatie. Het resultaat van deze visitatie was ‘negatief met aanbevelingen’ (artikel 23, §3, tweede lid, 3°). 

De visitatiecommissie bracht op 16/01/2020 een tweede bezoek ter plaatse en formuleerde naar aanleiding daarvan een positief advies aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering besliste op 10 april dit advies te volgen en het ingediende beleidsplan voor de komende beleidsperiode (2021-2025) zal aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd

 

Positief subsidieadvies

 

“Cultuurlab Vlaanderen nam de aanbevelingen van de commissie ter harte en ging er tijdens het remediëringstraject intensief mee aan de slag. In een uitgebreid remediëringsrapport geeft de organisatie niet enkel aan welke acties ze rond de verschillende aanbevelingen genomen heeft en nog zal nemen, ook met de (vrijblijvende) verbetersuggesties werd rekening gehouden. Het volledige team van Cultuurlab Vlaanderen werden ingeschakeld voor dit traject, en ook het bestuur was nauw betrokken. Lokale kernen en vrijwilligers werden geraadpleegd en kregen een stem in het proces. De organisatie liet zich bijstaan door externe deskundigen, nam gericht nieuwe medewerkers aan met de juiste profielen, en ging met de juiste partners te rade wanneer expertise ontbrak.

 

Waar de visitatiecommissie tijdens het eerste bezoek nog een prille nieuwe visie en de eerste intenties om een nieuwe weg in te slaan vaststelde, trof ze tijdens het tweede bezoek ter plaatse een gemotiveerd en geëngageerd team aan dat met volle overtuiging aan een nieuw verhaal werkt. De commissie merkt een methodische en strategische aanpak binnen de organisatie op, die tijdens het eerste bezoek nog ontbrak. Cultuurlab Vlaanderen bevond zich toen in een moeilijke positie, gewrongen tussen de traditionele werking met de kernen die ze niet wilde verliezen, en de nood aan een nieuwe aanpak. Nu heeft Cultuurlab Vlaanderen resoluut voor deze nieuwe aanpak gekozen, gekoppeld aan een nieuwe missie en visie, en met een nieuwe naam en huisstijl. Deze nieuwe aanpak werpt haar vruchten af, en de organisatie geeft zelf aan dat deze transitie ook bij de kernen in de smaak valt en tot een vernieuwd engagement leidt.”

Preadvies Beleidsplan: Positief met aanbevelingen

 

Conclusie preadvies op beleidsplan 2021-2025 

Oordeel van het preadvies: Positief met aandachtspunten 

Indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe: daling van de subsidie-enveloppe

Later volgt een definitieve beoordeling door de minister van cultuur Jan Jambon.
 

“Nadat Cultuurlab Vlaanderen in 2018 een negatief visitatieverslag ontving, werd meteen het startschot gegeven voor een grondig tranformatieproces. De nieuwe missie van de organisatie is duidelijk verwoord en is één van de meest belangrijke elementen uit dit transformatieproces. Ze laat zich samenvatten in drie kernwoorden: Vlaanderen, cultuur en lokale solidariteit. Ook de nieuwe naam van de organisatie – Cultuurlab Vlaanderen – draagt deze missie uit. Cultuurlab Vlaanderen presenteert een visie die de wortels in de Vlaamse Beweging erkent, maar die vanuit deze geschiedenis een verrassend positieve en open kijk heeft op de ontwikkeling van een Vlaamse identiteit in solidariteit met anderen. Het gebruik van de Nederlandse taal geldt als verbindend element in alle activiteiten. 
Doorheen het beleidsplan maakt Cultuurlab Vlaanderen duidelijk op welke manier de organisatie sociaal-culturele participatie van volwassenen bevordert, welke samenlevingsvraagstukken ze wil behandelen en tot een publieke zaak maken, en welke maatschappelijke praktijken ze zal ontwikkelen om daarop een werkend antwoord te bieden. Het creëren en ervaren van cultuur staan centraal en worden ingezet als basis om mensen te verenigen en verbinden. Cultuurlab Vlaanderen wil mensen daarnaast stimuleren om de cultuur en het erfgoed in hun omgeving op een bewustere en actievere manier te ervaren. De organisatie heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor de groepen en mensen die doorgaan minder aansluiting vinden bij lokale gemeenschappen en culturele activiteiten. Deze missie wil Cultuurlab Vlaanderen realiseren door in te zetten op het versterken van haar lokale kernen. De landelijke werking heeft als doel de lokale werking te versterken, te inspireren, en zichtbaarder te maken. ” Preadvies Commisie

Cultuurlab Vlaanderen behaalde op de meeste beoordelingselementen een voldoende.  

Volgend inhoudelijk beoordelingselement vraagt om een verdere uitdieping en toelichting: 

Motivatie van de score voor het beoordelingselement 3: “De bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen.” 


“De drie sociaal-culturele rollen zijn nieuw voor de organisatie, en dat is in het beleidsplan duidelijk merkbaar. Vooral de verbindende en kritische rollen worden in het beleidsplan slechts zeer kort toegelicht.  
Aandachtspunten: De visie van Cultuurlab Vlaanderen op zowel de verbindende als de kritische rol is nog onvoldoende uitgewerkt, en ook de realisatie ervan wordt niet voldoende toegelicht. “

Cultuurlab Vlaanderen neemt de aanbevelingen van de commissie mee in een verdere uitwerking van het beleidsplan en blijft werken aan een stevig theoretisch kader rond de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen zoals die in de praktijk worden toegepast.