In 2022 blijft  het jaarthema ‘rebelse figuren’. Het opzet is:

 

1° dat mensen, onder meer van onze kernen, actief op zoek gaan naar, enerzijds minstens één historische lokale held en één historische Vlaamse held, en

2°  dat mensen met andere culturele eigenheden,  aangesproken en aangemoedigd worden om op zoek te gaan naar een historische held uit hun cultuur. Verhalen, liederen, legendes over deze rebelse figuren worden samengebracht, op een wijze die de deelhebbers lokaal met elkaar afgesproken hebben. Bijvoorbeeld in liedvorm, toneel, poëzie, film, foto… Het doel is elkaars helden te leren kennen, maar ook om eventuele parallellen vast te stellen tussen de verschillende verhalen.

Door steevast te zoeken naar parallellen, door ruimte te creëren voor de uitwisseling van verhalen en ervaringen en door actief mensen met andere culturele achtergronden te betrekken in de totstandkoming van activiteiten, willen we interculturele ontmoeting en uitwisseling stimuleren, met als doel een groter wederzijds begrip en grotere verbondenheid tussen dorps- of stadsgenoten. Wederzijds, omdat het voor ons gaat over een vorm van dialoog