Rodenbachfonds wordt Cultuurlab Vlaanderen 2020

Elke organisatie die wil blijven bestaan en die betekenisvol wil blijven voor de samenleving, moet durven in de spiegel kijken.

De zoektocht om van het Rodenbachfonds opnieuw een sociaal-culturele organisatie te maken met de blik op de toekomst en geworteld in de hedendaagse Vlaamse samenleving, begon zo’n tien jaar geleden. 

Veranderen en durven veranderen, vraagt tijd. 

2019 is het jaar waarin we eindelijk de vruchten van deze denkoefening kunnen plukken: we zijn erin geslaagd om het stoffig geworden Rodenbachfonds om te vormen tot een hedendaagse organisatie, met een frisse uitstraling en een vernieuwde dynamiek. Cultuurlab Vlaanderen is geboren.

 

We zijn erin geslaagd om, met respect voor de wortels en het DNA van het Rodenbachfonds, de kernwaarden van de organisatie te koppelen met bekommernissen over de Vlaamse samenleving vandaag, in al haar verscheidenheid:

° de zoektocht naar identiteit(en) en culturen en hun plaats in onze samenleving,

° de behoefte aan wederzijds begrip en meer directe solidariteit tussen mensen,

°minder racisme en discriminatie,

°minder vereenzaming,

°de bekommernissen rond natuur en milieu,

°het vraagstuk hoe lokaal antwoord te bieden op globale vraagstukken,

°het belang van kennis van de Nederlandse taal, …

zijn maar enkele voorbeelden van maatschappelijke tendensen die we omarmen.

 

Cultuurlab Vlaanderen wordt het Vlaamse labo voor lokale solidariteit.

Het brengt mensen samen en in beweging rond cultuur in Vlaanderen, die ieder vanuit zijn eigenheid vorm geeft.

Door van elkaar te  leren en samen te creëren werkt het vanuit het lokale niveau aan een samenleving, waarin plaats is voor iedereen. De culturele en sociale emancipatiegeschiedenis van Vlaanderen speelt daarin een fundamentele rol. Omdat we vanuit herinnering parallellen kunnen trekken met de wereld van vandaag, en met maatschappelijke fenomenen elders in de wereld. Omdat we vanuit verhalen van mensen bruggen kunnen bouwen. Maar al te graag willen we luisteren naar en leren over de culturele en sociale emancipatiegeschiedenissen van andere regio’s en volkeren in de wereld. Hoe zij omgaan met taaldiversiteit, bijvoorbeeld.

De nadruk blijft op het lokale niveau liggen: het zijn de lokale kernen die het dichtste bij de mensen staan.

Samen met onze lokale kernen en leden bouwen we aan een nieuwe werking: mensen die op lokaal vlak initiatieven willen nemen, die aansluiten bij onze missie en visie, kunnen bij ons terecht voor vorming, inspiratie, ondersteuning, coaching, vrijwilligerswerk…

We legden al de kiemen voor een kernen- en vrijwilligersbeleid op maat van Cultuurlab Vlaanderen én we gaan veel meer nieuwe partnerschappen aan. 2020 wordt het jaar waarin we dat beleid stap voor stap uitrollen. We gunnen ons het hele jaar om te experimenteren en bij te schaven. Omdat we resoluut en bewust kiezen voor een andere aanpak, een andere stijl, en komaf maken met wat stoffig geworden is doorheen de jaren.

Het mag duidelijk zijn dat we niet gewoon voor een nieuwe naam gekozen hebben, zonder meer. Er zit visie en strategie achter.

 

Nieuw Logo & huisstijl 

Vlaanderen, sociaal en cultuur blijven de kernboodschappen  

Fonds is oubollig en vraagt om een frissere aanpak – lab of labo staat voor ruimte voor experiment.   

Sociaal wordt vervangen door lokale solidariteit.  Rodenbachfonds heeft haar wortels in de lokale kernen en wil sterk lokaal blijven werken.  We vatten dit samen in de duidelijke slogan 1+1=3  

We kiezen voor resoluut breken met oude naam door een nieuw sterk logo waar de kernbegrippen van de organisatie duidelijk zichtbaar zijn.

Persartikels : metrotimeKnack