Missie

Cultuurlab Vlaanderen is het Vlaams labo voor lokale solidariteit. Het werkt voor en met mensen die samen een open en warme samenleving willen realiseren. Met de Vlaamse emancipatiegeschiedenis als inspiratie zet Cultuurlab Vlaanderen cultuur en de Nederlandse taal in om mensen met elkaar te verbinden.

Visie

Cultuurlab Vlaanderen heeft haar wortels in lokale verenigingen. Die wortels zijn nog steeds sterk en vormen de rode draad doorheen de hele werking. Cultuurlab Vlaanderen overkoepelt, vormt en versterkt lokale kernen die, geïnspireerd door de Vlaamse groei naar vrijheid en zelfstandigheid, mensen in beweging brengen rond cultuur in Vlaanderen, die ieder vanuit zijn eigenheid vorm geeft. Door van elkaar te leren en samen te creëren werkt het vanuit het lokale niveau aan een samenleving, waaraan iedereen op een gelijkwaardige en zelfbewuste manier kan deel hebben. Onder het motto ‘passie voor je buur(t)’ werkt het Cultuurlab Vlaanderen al enkele jaren aan solidariteit en sociale cohesie in wijken en buurten. Juist daar waar mensen dicht bij elkaar zijn, liggen kansen om elkaar te leren kennen, te leren begrijpen en samen te bouwen aan een levendige cultuur.

Cultuurlab Vlaanderen heeft haar wortels in de Vlaamse Beweging. Vanuit die achtergrond hecht het belang aan het koesteren en beleven van ieders eigenheid, in alle openheid. De Vlaamse emancipatiegeschiedenis, waarin gelijkberechtiging en culturele ontplooiing centraal stonden, is daarbij de inspiratiebron. Daar waar culturen in Vlaanderen elkaar ontmoeten op lokaal vlak wil het Cultuurlab Vlaanderen aanwezig zijn. De Nederlandse taal vormt daarbij de verbinding. Door Nederlands met elkaar te spreken hebben we letterlijk een gemeenschappelijke taal. Cultuurlab Vlaanderen doet dan ook graag inspanningen om mensen die Nederlands willen leren te ondersteunen met creatieve projecten en in contact te brengen met Nederlandstaligen in hun omgeving.

Cultuurlab Vlaanderen brengt mensen samen rond cultuur in Vlaanderen. Het nodigt verenigingen en individuen uit cultuur te proeven, elkaars cultuur te ervaren en samen nieuwe cultuur te creëren. Een opdracht daarbij is mensen stimuleren bewust om te gaan met cultuur en erfgoed in hun omgeving. Daarmee draagt het ook bij aan een duurzame samenleving, waarin mensen aandacht en zorg besteden aan zaken die niet vanzelf blijven bestaan.

Cultuurlab Vlaanderen capteert goed wat er leeft en waar mensen mee bezig zijn. Het ondersteunt mensen om lokale antwoorden te geven op maatschappelijke vraagstukken. Daarbij zijn mensenrechten de gemeenschappelijke basis om in hierover in gesprek te gaan.

Cultuurlab Vlaanderen brengt mensen in beweging om de culturele diversiteit en rijkdom in Vlaanderen te ontdekken en te koesteren. Bewegen betekent zowel in actie komen om cultuur en erfgoed te vrijwaren van verwaarlozing of vernietiging, als letterlijk in beweging komen om cultuur en erfgoed in Vlaanderen te ontdekken en te leren kennen. Vanuit sociale bewogenheid en de wens om mensen via cultuur bij elkaar te brengen, richt Cultuurlab Vlaanderen zich op mensen die niet zo makkelijk aansluiting vinden bij lokale gemeenschappen en culturele activiteiten.

Het grote belang van de lokale werking betekent dat de organisatie gericht is op versterking van de lokale kernen: verenigingen of tijdelijke project- of themagroepen. Zij krijgen ondersteuning en vorming om hun werk zo goed mogelijk te doen en van elkaar te leren. Waar nodig schaalt Cultuurlab Vlaanderen hun werking ook op tot landelijke activiteiten of bedt deze in landelijke acties in. Daartoe beschikt Cultuurlab Vlaanderen over een dynamisch netwerk van partners waarmee het zo veel mogelijk structureel samenwerkt.

Met de lokale werking als basis, een landelijke werking die de basis versterkt en zichtbaar maakt, is Cultuurlab Vlaanderen deel van globale ontwikkelingen en sluit het aan bij globale thema’s. Het laat zich ook inspireren door de manier waarop bevolkingsgroepen buiten Vlaanderen omgaan met taal- en culturele diversiteit. Juist door het benaderen van diversiteit als een verrijking van de samenleving – intercultureel, intergenerationeel en op tal van andere manieren – toont Cultuurlab Vlaanderen dat het deel uitmaakt van wat er in de wereld gebeurt. Het is glokaal, want het vertaalt die globale ontwikkelingen naar lokale – dus grijpbare en haalbare – activiteiten en verbanden.